Home | Informatie & archiefwet

Informatie & archiefwet

Op het gebied van informatie en archief is de wet- en regelgeving sterk in beweging. Volg de actuele stand van zaken van onder handen wetgeving op deze pagina.

Actueel

Nieuwe Archiefwet – standpunt bestuur KVAN
De nieuwe Archiefwet is al eerder onderwerp van gesprek geweest, onder meer in het voorjaar van 2021 in een rondetafelgesprek met Kamerleden. Toen hebben verschillende betrokkenen uit het archiefveld zich uitgesproken over de toen voorliggende concept-wettekst. Dat deed ook toenmalig KVAN-voorzitter Bert de Vries. Hij bepleitte een informatiewet (kaderwet), waarschuwde voor het risico van het inboeten aan openbaarheid met deze nieuwe archiefwet en vroeg aandacht voor investeren in kwaliteit van archiefopleidingen en in een beroepsregister als de diploma-eis uit de wet verdwijnt (Archiefwet 2021 | Debat Direct (tweedekamer.nl)). KVAN had ook een paper ingediend met een uitgebreidere toelichting op haar standpunten inzake de nieuwe wet. Parallel hieraan werd door veel archiefprofessionals en -managers middels een brief aandacht gevraagd voor de risico’s die de nieuwe archiefwet met zich meebrengt.

 

En die zijn er. Want de nieuw voorgenomen wet leidt tot forse risico’s voor de openbaarheid van overheidsinformatie, voor de kwaliteit van de archiefprofessional, doet niets om positie en impact van toezicht te versterken, en draagt daarmee onvoldoende bij aan het verbeteren of versterken van de betrouwbaarheid van de hele keten van informatie- en archiefbeheer binnen de overheid.

 

Op 6 juli 2023 heeft de staatssecretaris een aanbiedingsbrief met de nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Archiefwet 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd.
 

Het bestuur heeft haar standpunt ten aanzien van de nieuwe Archiefwet 2021 geformuleerd, op basis van concept wettekst die in 2022 door het ministerie van OCW bekend is gemaakt. 

 
Met het versturen van de aanbiedingsbrief zou het wetsvoorstel Archiefwet 2021 na het zomerreces behandeld kunnen worden. Vanuit onze inhoudelijke bezwaren pleit KVAN er uitdrukkelijk voor om deze concept-wet controversieel te verklaren en de behandeling ervan niet op de Kameragenda te zetten totdat een nieuw kabinet is aangetreden.

 

> Lees hier de brief aan de leden van de Tweede Kamer met daarin onze kernargumenten, die het bestuur van KVAN op 20 juli 2023 heeft gestuurd.

 

> Op 6 september 2023 heeft de vaste Kamercommissie OCW vergaderd over de lijst met controversieel te verklaren onderwerpen en wetten. De Commissie heeft in meerderheid besloten om de Archiefwet 2021 op deze lijst te zetten.

 

> Op 12 september 2023 heeft de Tweede Kamer tijdens de plenaire vergadering in meerderheid de nieuwe Archiefwet toch niet controversieel verklaard. KVAN is ervan overtuigd dat na de verkiezingen de nieuwe Tweede Kamer en het nieuwe kabinet meer aandacht zullen hebben voor de kwaliteit van de Archiefwet op dit onderwerp en pleit er alsnog voor om de behandeling van het wetsvoorstel na de installatie van de nieuwe Tweede Kamer te agenderen.  

> 15 september 2023: interview voorzitter KVAN met Binnenlands bestuur: ”Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger’

 

 

Voor meer informatie, nieuws en tools over informatiewetgeving ga naar:  KIA Kennisplatform informatierecht

Raadpleeg vooral ook de kennisindex op KIA. Voor modernisering Archiefwet, ga naar: kennisindex archiefwet.

 

 

Wat doet KVAN?

Als vertegenwoordiger van de archiefsector wordt KVAN actief betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving. We voeren regelmatig overleg met de Algemene Rijksarchivaris en – zowel één op één als samen met VNG, IPO en UvW – met het ministerie van OCW.  Er worden actieve relaties onderhouden met andere belangrijke spelers op het gebied van informatie- en archief zoals de KNVI en het programma RDDI. KVAN zit in het bestuur van KIA en is vertegenwoordigd in de adviescommissie Archieven van de VNG. We zoeken ook op uitvoerend niveau naar afstemming en samenwerking met deze en andere partners.

 

Wil je dat jouw mening er toe doet? Heb je zorgen of vragen rond wetgevingstrajecten?

Leden kunnen participeren in werkgroepen of thema- en discussiebijeenkomsten. Het bestuur formuleert mede op basis hiervan een standpunt en communiceert dat met het ministerie van OCW.

X

Voer wachtwoord in

Om de publicaties te bekijken moet je het wachtwoord invullen dat je via e-mail ontvangen heeft.

Wachtwoord vergeten?