Home | Informatie & archiefwet

Informatie & archiefwet

Op het gebied van informatie en archief is de wet- en regelgeving sterk in beweging. Volg de actuele stand van zaken van onder handen wetgeving op deze pagina.

Actueel

Nieuwe Archiefwet – standpunt bestuur KVAN
De nieuwe Archiefwet is al eerder onderwerp van gesprek geweest, onder meer in het voorjaar van 2021 in een rondetafelgesprek met Kamerleden. Toen hebben verschillende betrokkenen uit het archiefveld zich uitgesproken over de toen voorliggende concept-wettekst. Dat deed ook toenmalig KVAN-voorzitter Bert de Vries. Hij bepleitte een informatiewet (kaderwet), waarschuwde voor het risico van het inboeten aan openbaarheid met deze nieuwe archiefwet en vroeg aandacht voor investeren in kwaliteit van archiefopleidingen en in een beroepsregister als de diploma-eis uit de wet verdwijnt (Archiefwet 2021 | Debat Direct (tweedekamer.nl)). KVAN had ook een paper ingediend met een uitgebreidere toelichting op haar standpunten inzake de nieuwe wet. Parallel hieraan werd door veel archiefprofessionals en -managers middels een brief aandacht gevraagd voor de risico’s die de nieuwe archiefwet met zich meebrengt.

 

En die zijn er. Want de nieuw voorgenomen wet leidt tot forse risico’s voor de openbaarheid van overheidsinformatie, voor de kwaliteit van de archiefprofessional, doet niets om positie en impact van toezicht te versterken, en draagt daarmee onvoldoende bij aan het verbeteren of versterken van de betrouwbaarheid van de hele keten van informatie- en archiefbeheer binnen de overheid.

 

Het traject & de stappen die KVAN heeft ondernomen, in chronologische volgorde. 

 

9 september 2024 | Behandeling Archiefwet in plenaire vergadering Tweede Kamer

 

23 mei 2024 | Behandeling Tweede Kamer uitgesteld naar 9 september 2024
Tijdens deze procedurevergadering is besloten de ronde tafel niet te houden. De plenaire behandeling is aangemeld voor 9 september 2024.  

 

 
18 april 2024 | Vaste Kamercommissie OCW besluit tot inplannen ronde tafel tav wijzigingsvoorstellen Archiefwet
De vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in de procedurevergadering van 18 april 2024 besloten om een ronde tafel in te plannen.
Dit betekent dat het voorstel van de wet nu nog niet wordt aangemeld voor een plenair debat. Dat is de volgende stap nadat de ronde tafel heeft plaatsgevonden. De termijn waarop de ronde tafel zal plaatsvinden is nog niet bekend.

 

KVAN heeft vooraf haar zorgpunten geuit naar de vaste Kamercommissie. Drie knelpunten ondermijnen de grondbeginselen van transparantie en betrouwbaarheid die essentieel zijn voor een democratische samenleving. KVAN heeft dringend het verzoek gedaan om deze zorgpunten serieus te nemen. Het is van groot belang dat de herziene Archiefwet bijdraagt aan een transparantere overheid en een betere bescherming en het beheer van ons nationaal archief.

KVAN heeft tenslotte aangeboden graag in gesprek te gaan met de fracties in de Tweede Kamer om zowel haar bezwaren als haar ideeën over een betere inrichting van deze wet toe te lichten. 

 

17 april 2024 | Reactie KVAN aan vaste commissie OCW tav wijzigingsvoorstellen Archiefwet
Op 18 april 2024 is een vergadering van de vaste commissie OCW gepland waarin de door ministerie OCW ingebrachte nota naar aanleiding van het nader verslag en de tweede nota van wijziging worden besproken. KVAN heeft in een brief aan de leden van de vaste commissie OCW laten weten teleurgesteld te zijn over de inhoud. KVAN is niet tegen de invoering van de wet, die nu staat geagendeerd voor 1-1-2026, maar vindt het belangrijk om de drie grootste zorgpunten in de voorliggende wet via heldere wetswijzigingen weg te nemen.

 

> Lees hier de mail aan de KVAN leden met daarin de drie zorgpunten die geadresseerd zijn

 

9 april 2024 | Staatsecretaris OCW biedt nota nieuwe Archiefwet aan
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de antwoorden op de Kamervragen over de nieuwe Archiefwet aangeboden aan de Tweede Kamer. Meer hierover lees je in dit artikel.

 

7 februari 2024 | Reactie KVAN op internetconsultatie Archiefbesluit en Archiefregeling
De commissie Wetgeving van KVAN een reactie opgesteld aan het ministerie van OCW. Aansluitend vanuit het perspectief van onze eerder gemaakte opmerkingen bij genoemde 5 thema’s:
1. Overbrenging zonder verplaatsing en openbaarheid
2. Archiefdiploma
3. Archivering en informatiebeheer: het digitale tijdperk
4. Particuliere archieven
5. Toezicht
Daarnaast zijn opmerkingen gemaakt over:
6. Duurzame toegankelijkheid
7. Verzoek om toegang en uitlening
Download hier de reactie van KVAN op de internetconsultatie(s) van: Archiefbesluit en de Archiefregeling.

 

16 januari 2024 | Vragenuur internetconsultatie Archiefbesluit en Archiefregeling
Tijdens een vragenuur kon je vragen stellen hoe je kunt bijdragen aan de internetconsultatie.
> Archiefbesluit
> Archiefregeling

 

15 december 2023 | Start internetconsultatie
De internetconsultatie zal 8 weken duren. Klik hier voor meer informatie.

 

8 december 2023 | akkoord ministerraad internetconsultatie
Ministerraad geeft toestemming voor internetconsultatie voor het Archiefbesluit en Archiefregeling. 

 

28 september 2023 | Extra ronde schriftelijke vragen
> 28 september 2023: de Archiefwet 2021 aan de orde gekomen in de procedurevergadering van de vaste commissie voor OCW. Er komt een extra ronde schriftelijke vragen naar aanleiding van de Nota van Wijziging. De vragen dienen ingediend te worden voor 10 oktober 2023. Lees hier de inbreng van KVAN dat verstuurd is naar de Kamercommissie. 

 

15 september 2023 | Interview voorzitter KVAN
> 15 september 2023: interview voorzitter KVAN met Binnenlands bestuur: ”Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger’

 

12 september 2023 | Tweede Kamer verklaart: niet controversieel
> Op 12 september 2023 heeft de Tweede Kamer tijdens de plenaire vergadering in meerderheid de nieuwe Archiefwet toch niet controversieel verklaard. KVAN is ervan overtuigd dat na de verkiezingen de nieuwe Tweede Kamer en het nieuwe kabinet meer aandacht zullen hebben voor de kwaliteit van de Archiefwet op dit onderwerp en pleit er alsnog voor om de behandeling van het wetsvoorstel na de installatie van de nieuwe Tweede Kamer te agenderen.  

 

6 september 2023 | Controversieel verklaring vaste Kamercommissie
> Op 6 september 2023 heeft de vaste Kamercommissie OCW vergaderd over de lijst met controversieel te verklaren onderwerpen en wetten. De Commissie heeft in meerderheid besloten om de Archiefwet 2021 op deze lijst te zetten.

 

20 juli 2023 | brief kernargumenten KVAN aan Tweede Kamer
> Lees hier de brief aan de leden van de Tweede Kamer met daarin onze kernargumenten, die het bestuur van KVAN op 20 juli 2023 heeft gestuurd.

 

6 juli 2023 | Aanbiedingsbrief met nota van wijziging
Op 6 juli 2023 heeft de staatssecretaris een aanbiedingsbrief met de nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Archiefwet 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd.
 

Het bestuur heeft haar standpunt ten aanzien van de nieuwe Archiefwet 2021 geformuleerd, op basis van concept wettekst die in 2022 door het ministerie van OCW bekend is gemaakt. 

 
Met het versturen van de aanbiedingsbrief zou het wetsvoorstel Archiefwet 2021 na het zomerreces behandeld kunnen worden. Vanuit onze inhoudelijke bezwaren pleit KVAN er uitdrukkelijk voor om deze concept-wet controversieel te verklaren en de behandeling ervan niet op de Kameragenda te zetten totdat een nieuw kabinet is aangetreden.

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie, nieuws en tools over informatiewetgeving ga naar:  KIA Kennisplatform informatierecht

Raadpleeg vooral ook de kennisindex op KIA. Voor modernisering Archiefwet, ga naar: kennisindex archiefwet.

 

 

Wat doet KVAN?

Als vertegenwoordiger van de archiefsector wordt KVAN actief betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving. We voeren regelmatig overleg met de Algemene Rijksarchivaris en – zowel één op één als samen met VNG, IPO en UvW – met het ministerie van OCW.  Er worden actieve relaties onderhouden met andere belangrijke spelers op het gebied van informatie- en archief zoals de KNVI en het programma RDDI. KVAN zit in het bestuur van KIA en is vertegenwoordigd in de adviescommissie Archieven van de VNG. We zoeken ook op uitvoerend niveau naar afstemming en samenwerking met deze en andere partners.

 

Wil je dat jouw mening er toe doet? Heb je zorgen of vragen rond wetgevingstrajecten?

Leden kunnen participeren in werkgroepen of thema- en discussiebijeenkomsten. Het bestuur formuleert mede op basis hiervan een standpunt en communiceert dat met het ministerie van OCW.

X

Voer wachtwoord in

Om de publicaties te bekijken moet je het wachtwoord invullen dat je via e-mail ontvangen heeft.

Wachtwoord vergeten?