Home | Omgevingswet

Omgevingswet

Bouwtekeningen, milieuvergunningen en bestemmingsplannen: het zijn belangrijke archiefstukken die veel en tot in lengte van jaren worden geraadpleegd. De wetgeving die ruimtelijke processen reguleert staat op het punt ingrijpend te veranderen.

Meer informatie?

Roland Bisscheroux

De Omgevingswet, die in juli 2022 moet ingaan, verandert ook de manier waarop omgevingsinformatie ontstaat en beheerd wordt. KVAN denkt en praat mee over de inrichting van het informatiebeheer in omgevingsprocessen, om ervoor te zorgen dat ook de digitale omgevingsinformatie duurzaam betrouwbaar en toegankelijk blijft.

 

DSO Eén digitaal loket voor de fysieke leefomgeving
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Ontwikkeling van het DSO gebeurt stapsgewijs in nauwe samenwerking tussen alle actoren.
Doel is één digitaal loket te organiseren waar alle informatie te vinden is en iedereen dus snel kan zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. Het DSO zal alle nu bestaande loketten gaan vervangen. Het is een complex project en wordt stapsgewijs ontwikkeld en ingevoerd.

Onderdeel van het DSO is een Landelijke voorziening (DSO-LV). Elke decentrale overheid sluit hierop aan en publiceert hun omgevingswetbesluiten via die landelijke voorziening. Elke overheidsorganisatie moet daarnaast ook een eigen voorziening organiseren.

Wat doet KVAN?

KVAN volgt de wetgevingsprocessen rondom de Omgevingswet op de voet en maakt zich sterk voor goede afspraken over het archiefwettelijk beheer van omgevingsinformatie. Dat doen we vooral door over dit onderwerp nauw contact te houden met het Nationaal Archief en de VNG en door actief te participeren in het overleg in het kader van de Uitvoering InformatieVoorziening Omgevingswet Interbestuurlijk (UIVO-I).

Archiveren/Duurzame toegankelijkheid onder de omgevingswet
In het DSO wordt erkend dat mogelijk door digitale voorzieningen binnen het DSO-LV op basis van de Archiefwet 1995 informatie duurzaam toegankelijk bewaard zal moeten worden. Het gaat hierbij om informatie die tot stand komt binnen het DSO-LV (de landelijke voorziening), niet om informatie die tot stand komt bij de bevoegde gezagen. Samen met het Nationaal Archief voert de VNG een DUTO scan uit en onderzoekt men welke informatie binnen het DSO-LV onder de Archiefwet 1995 valt. Er moeten nog afspraken gemaakt worden wat een bevoegd gezag dan zelf moet archiveren. Denk hierbij aan de besluiten en alle informatie die gebruikt is tot het besluit te komen.

Er is een concept gereed van een handreiking Duurzame Toegankelijkheid onder Omgevingswet die op dit moment door de verschillende overheden en archiefinstellingen wordt becommentarieerd.

De Adviescommissie Archieven van de VNG , waarin leden van KVAN namens KVAN zitting hebben volgt dit proces actief. Op de website van de VNG is dit onderwerp te volgen. Digitaal stelsel omgevingswet.

Meer informatie op: VNG

Volg ook Rijksoverheid.nl over dit onderwerp.

Actief worden binnen dit thema?

Wil je actief betrokken zijn bij dit thema? Meepraten en meedenken over vraagstukken? Dan kun je je hiervoor aanmelden. Deelname is kosteloos.

Aanmelden

X

Voer wachtwoord in

Om de publicaties te bekijken moet je het wachtwoord invullen dat je via e-mail ontvangen heeft.

Wachtwoord vergeten?