Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

6 november 2019
Voor het onderzoeksvoorstel Archivering in de Omgevingswet/DSO is in de zomer financiering gevonden vanuit VNG met matching van IPO en UvW.

Het onderzoeksvoorstel is met feedback aan de lokale partijen in de omgeving Utrecht aangevuld, waardoor onder andere de op te leveren producten, fasering, reeds lopende initiatieven en betrokken partijen scherper in beeld zijn gebracht. Voorts is dit onderwerp afgestemd met de koepels van gemeenschappelijke regelingen, met name veiligheidsregio’s. De aangevulde versie van het voorstel is eind augustus voorgelegd aan inhoudelijk betrokkenen bij de koepels en lokale partijen. Hier is met name feedback op gekomen vanuit IPO-zijde, die wordt verwerkt in een herziene versie. Gunning en planning voor uitvoering staat gepland voor 2020, in afstemming met de betrokken partijen.

Naar verwachting zal er door de invoering van de Omgevingswet en het gebruik van het DSO geen verandering komen in de archivering van Ruimtelijke plannen (Omgevingsplan etc.). Daarmee blijft het voor zorgdragers een uitdaging om zodanige voorzieningen te treffen voor blijvend te bewaren digitale Ruimtelijke plannen, dat bij het raadplegen van die archiefbescheiden na ten minste honderd jaar geen noemenswaardige achteruitgang zal zijn te constateren (Archiefbesluit).

Ruimtelijke plannen blijven ook binnen de Omgevingswet complexe informatieobjecten, bestaande uit meerdere bestanden en bestandtypen die in een bijbehorende viewer het plan tonen. Leveranciers van plansoftware leveren ‘archiveringsmodules’, echter deze zijn niet bedoeld voor duurzame toegankelijkheid zoals bedoeld in het Archiefbesluit. Leveranciers benadrukken juist dat zorgdragers aan zet zijn om vigerende ruimtelijke plannen duurzaam toegankelijk te maken vóór invoering van de Omgevingswet. Voorgaande problematiek wordt geadresseerd in het VNG project Duurzame Toegankelijkheid Op Orde (DTOO).