Jeurgens: vernietigingsreflex archiefvormers door AVG

26 oktober 2018
Hoogleraar Archiefwetenschap Charles Jeurgens denkt dat de AVG met het begrip 'archivering in het algemeen belang' voldoende ruimte biedt om persoonsgegevens te kunnen bewaren. Maar dan moeten archivarissen wel aan de bak om dat algemeen belang te bepleiten bij de archiefvormers. Anders dreigt grootscheepse vernietiging in het kader van dataminimalisatie.

Jeurgens laat op de website privacy-net.nl zijn licht schijnen over de verhouding tussen Archiefwet en AVG.

Niets nieuws onder de zon

Hij merkt op dat er weinig nieuws onder de zon is ten opzichte van de Wbp. "De AVG lijkt voor archiefinstellingen dan ook eerder als een soort wake-up call te fungeren in het serieus aandacht besteden aan bescherming van persoonsgegevens dan dat zij fundamentele wijzigingen veroorzaakt. Wat echter wel een punt van zorg is, of zou moeten zijn, is de neiging van overheidsorganen om geheel conform de uitgangspunten van de AVG dataminimalisatie toe te passen zodra de verzamelde persoonsgegevens niet meer relevant zijn voor het doel waarvoor ze vergaard waren. Uit een rondje langs een aantal overheidsorganisaties lijkt een sterke voorkeur te bestaan voor vernietigen. Bewustzijn ten aanzien van ‘archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek’ lijkt over het algemeen niet sterk ontwikkeld."

Samenwerken vanuit integraal perspectief

Het gebrek aan integraal informatiebeheer in veel organisaties, brengt veel risico’s met zich mee, aldus Jeurgens. "Ik verwacht dat overheidsorganen, mede vanwege de stok waarover de Autoriteit Persoonsgegevens beschikt om boetes op te leggen, dataminimalisatie toepassen door persoonsgegevens te vernietigen zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Op die manier worden immers alle korte termijn risico’s vermeden. Om te voorkomen dat historische archieven in toekomst abstracte en ‘ontpersoonlijkte’ gegevensbestanden worden, zullen archiefinstellingen, juristen en informatieprofessionals binnen de overheidsorganen vanuit een integraal informatieperspectief moeten samenwerken."