Internetconsultatie gewijzigde Uitvoeringswet AVG

28 mei 2020
Recent heeft KVAN/BRAIN succesvol gelobbyd voor wijziging van artikel 45 van de UAVG. De ministers van Justitie en Veiligheid en OCW reageerden daar positief op.

Artikel 45 bevat nu uitzonderingsbepalingen op de AVG-rechten van burgers, zoals het recht op inzage en rectificatie, maar alleen voor archiefbewaarplaatsen in de zin van de Archiefwet. KVAN/BRAIN heeft verzocht om dit ook te laten gelden voor archiefinstellingen zoals NIOD, Atria, Beeld en Geluid, CBG, Katholiek Documentatiecentrum en andere niet-archiefbewaarplaatsen. 

Internetconsultatie
Het wetsvoorstel voor wijziging van artikel 45 UAVG is de internetconsultatie ingegaan. Voor het wijzigingsvoorstel van artikel 45 zie onderdeel S op pagina 7; voor de toelichting bij onderdeel S de pagina’s 26-27. Het gewijzigde artikel 45 luidt nu dat de uitzonderingen gelden voor ‘archiefcollecties van blijvende waarde voor het algemeen belang, die beheerd worden door voor het publiek toegankelijke instellingen die geen winstoogmerk hebben’. In de toelichting worden als voorbeelden onder meer grotere particuliere archiefinstellingen genoemd, naast kleinere instellingen zoals familiestichtingen, kastelen en musea met archieven. 

Rechten van burgers
Overigens betekent een uitzondering op een AVG-recht niet dat een burger bij deze archiefinstellingen de betreffende rechten helemaal niet heeft. Zo heeft een burger in principe wel recht op inzage van zijn eigen persoonsgegevens, tenzij ‘verzoeken om inzage zodanig ongericht zijn dat deze in redelijkheid niet kunnen worden ingewilligd’. En weliswaar heeft de burger geen recht op wijziging van zijn persoonsgegevens bij een archiefinstelling, maar hij/zij kan daar wel zijn/haar eigen lezing aan toevoegen. Dit blijft ook na wijziging van artikel 45 zo. Verzoeken van burgers op grond van hun AVG-rechten moeten door archiefinstellingen dus altijd zorgvuldig worden afgewogen en op maat worden beantwoord.