Bestuurlijk overleg

25 juni 2019
Op 18 juni hebben Marc Schuil en Bert de Vries namens de besturen van KVAN/BRAIN deelgenomen aan het bestuurlijk overleg met minister Slob, samen met vertegenwoordigers van IPO, VNG en Unie van Waterschappen. Op de agenda stonden een aantal punten met betrekking tot de nieuwe Archiefwet, zoals de waarden en belangen van archieven, de positie van de archivaris in relatie tot de zogenaamde diploma-eis, de deskundigheidseisen en certificering, het archiefwettelijke toezicht en de rol en de positie van de RHC’s in ons bestel.

Het overleg vond plaats in een constructieve sfeer. Er werd ingestemd met het principe om publieke waarden op te nemen in de Archiefwet. Met betrekking tot de positie van de archivaris en toezicht werden er een aantal aandachtspunten meegegeven aan de minister. Er werd door de koepels ook aandacht gevraagd voor een zorgvuldig proces rondom de RHC’s. Over genoemde een aantal punten zal nog nader overleg plaatsvinden met betrokken organisaties. 

Streven is de concept tekst van de nieuwe Archiefwet voor te leggen voor een internet consultatie in september. Dan zal er ook een uitvoeringstoets plaatsvinden. De nieuwe Archiefwet zal naar verwachting begin 2021 zijn vastgesteld.

Lees ook: 

Impactanalyse openbaarheid en inzage van jonger (overgebracht) archief
Uitkomsten overleg met OCW over herziening Archiefwet
Besturen KVAN/BRAIN geven input voor herziening Archiefwet