RODIN 2.0

14 juni 2017
Het Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer, kortweg RODIN, is een handzaam toetsingsinstrument. Het kan gebruikt worden voor het bepalen van, sturen op en verantwoording afleggen over de kwaliteit van de beheeromgeving waarin digitale informatie bij organisaties ontstaat of wordt ontvangen.

RODIN is in 2017 geactualiseerd. Het is gebaseerd op de belangrijkste wet- en regelgeving, normen en standaarden op het gebied van duurzaam informatiebeheer.

 RODIN biedt houvast bij de inrichting, het gebruik en de beoordeling van een bestaande of zich nog ontwikkelende beheeromgeving waarin digitale informatie conform wettelijke eisen gecontroleerd en duurzaam beheerd moet worden zodat de betrouwbaarheid en toegankelijkheid daarvan gegarandeerd is. Toepassing van het referentiekader geeft inzicht in de mate waarin de organisatie op het gebied van digitaal informatiebeheer ‘in control’ is. RODIN kan gebruikt worden als onderdeel van het in de Archiefregeling vereiste kwaliteitssysteem voor de (digitale) archivering en van andere vormen van kwaliteitsmanagement.