Reactie internetconsultatie Uitvoeringswet Omgevingswet

2 februari 2017
De Invoeringswet Omgevingswet vormt o.a. het juridisch kader voor het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), dat essentieel is om omgevingsprocessen snel, goed en inzichtelijk te laten verlopen. In het DSO draait alles om het bijeenbrengen, ontsluiten en beschikbaar stellen van informatie uit en over omgevingsprocessen. Daarbij gaat het om overheidsinformatie, waarop de Archiefwet 1995 c.a. van toepassing is.

De Archiefwet borgt alle maatschappelijke en bestuurlijke belangen die gediend zijn met duurzaam toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie. Daarbij gaat het erom dat informatie vanaf het moment van ontstaan tot het moment van vernietiging (dus tot en met de in een selectielijst vastgestelde bewaartermijn) beschikbaar en bruikbaar blijft en als bewijs kan dienen.

Goed archiveren cruciaal

Het naleven van de Archiefwet is cruciaal voor het functioneren van de overheid, voor de democratische verantwoording en de informatiepositie van burgers en bedrijven. In deze reactie gaan wij met name in op de manier waarop die belangen in de Invoeringswet (lees: het DSO) al dan niet geborgd worden. KVAN/BRAIN wijst op onduidelijke verantwoordelijkheden voor het beheer van omgevingsinformatie, het ontbreken van een ketenbenadering waardoor de samenhang tussen omgevingsinformatie in gevaar kan komen en op het belang van een goede informatiehuishouding van alle betrokken overheden als randvoorwaarde voor een succesvolle invoering van de Omgevingswet.