Advies openbaarheid gezinskaarten en privacywetgeving

9 februari 2018
Gezinskaarten zijn een belangrijke bron voor genealogisch onderzoek. Veel archiefinstellingen stellen deze online beschikbaar. De kaarten kunnen bijzondere persoonsgegevens bevatten van nog levende personen. Naar aanleiding van een klacht hierover, adviseert KVAN/BRAIN instellingsleden de openbaarheid van deze kaarten te beperken.

Gezinskaarten maken deel uit van de bevolkingsadministratie. Ze zijn gebruikt in de periode 1921- 1940, tot de introductie van de persoonskaart. De kaarten bevatten onder andere gegevens over godsdienstige gezindte. Dit zijn bijzondere persoonsgegevens, waarvoor extra strenge regels gelden ingevolge de Wbp en straks (na 25 mei 2018) de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij verwijzen in dit verband naar de Juridische Wegwijzer Archieven en Musea Online, p. 43-44. Archiefinstellingen stellen gezinskaarten tot dusver gewoon ter beschikking. De Autoriteit Persoonsgegevens concludeerde bij de afhandeling van bovengenoemde klacht dat gezinskaarten niet beschikbaar mogen worden gesteld wanneer deze kaarten bijzondere persoonsgegevens bevatten van nog levende personen.