Wet Open Overheid (WOO)

Op deze pagina vindt u actuele informatie over de Wet Open Overheid (WOO).

Voor het laatst bijgewerkt op: 2 februari 2021

Actueel

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Open Overheid op 26 januari 2021 aangenomen met een aantal moties en amendementen. Wet open overheid Wetgeving - Digitaleoverheid.nl

Het ligt nu bij de Eerste Kamer. Wanneer die het zal behandelen (voor of na de verkiezingen) is nog niet duidelijk. 

Toelichting.

Op 29 juni 2020 is de Tweede Kamer door minister Ollongren geïnformeerd over de uitvoerbaarheid van de Wet Open Overheid (WOO). Zij concludeert uit de uitvoeringstoetsen dat het wetsvoorstel uitvoerbaar is en dat de kosten van het nieuwe voorstel substantieel lager zijn.

Alle stukken vind je op de website van de Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken?qry=35112&fld_tk_categorie=kamerstukken&srt=date%3Adesc%3Adate&sta=1&fld_prl_voortouwcommissie=vaste+commissie+voor+Binnenlandse+Zaken&fromdate=18%2F06%2F2019&todate=05%2F07%2F2020&clusterName=Kamerstukken

Algemene informatie over de voortgang is ook hier te vinden. De website van de Eerste Kamer is soms informatiever dan die van de Tweede Kamer. 

De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet uit 2012, die tot doel heeft om overheden transparanter te maken. De wet geeft regels over het actief openbaar en toegankelijkheid maken van overheidsinformatie en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Deze wet vervangt straks de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Het wetsvoorstel is in april 2016 door de Tweede Kamer aangenomen. Quickscans door de koepels lieten zien dat de wet tot veel uitvoeringslasten en hoge kosten zou kunnen leiden. 

De Eerste Kamer heeft de behandeling opgeschort om ruimte te geven aan verder onderzoek naar de impact van de Woo voor overheden. 

Er is door BZK overleg gevoerd met de initiatiefnemers en de koepels en er is een onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten door Ecorys. 

In januari 2019 hebben de initiatiefnemers Snels en van Weyenberg een gewijzigde versie van het initiatiefwetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het eerder door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel is aangepast om tegemoet te komen aan kritiek over de uitvoerbaarheid en de kosten die door het oorspronkelijke wetsvoorstel veroorzaakt zouden worden. Dit voorstel brengt de uitvoeringskosten aanzienlijk omlaag, hoewel de precieze consequenties pas duidelijk zullen worden op basis van uitvoeringstoetsen die in 2019 zijn gestart.


Meerjarenplan Overheidsinformatie
Het wetsvoorstel legt aan de minister van BZK de verplichting op om een meerjarenplan naar de Tweede Kamer te sturen waarin staat hoe bestuursorganen hun digitale informatie duurzaam toegankelijk maken. Zie voor meer informatie de website van het Rijksprogramma voor digitaal duurzame informatiehuishouding. 

De VNG heeft toegezegd een deelplan gemeenten op te stellen ten behoeve van dit Meerjarenplan.


Proeftuinen WOO bij VNG Realisatie
De VNG is in 2019 begonnen met de voorbereidingen om gemeenten bij de invoering van de Wet open overheid te ondersteunen. VNG Realisatie werkt met enkele tientallen gemeenten samen in een zestal Proeftuinen Woo. In die proeftuinen doet men kennis en ervaring op met de verschillende deelaspecten van de wet.

En even een zijstap. Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is als sinds 2018 van kracht. Dit besluit gaat over verstrekking van overheidsinformatie via digitale publieke kanalen. Dus ook over websites van archiefdiensten en wat je daar zoal kunt vinden. Nadere (en veel) informatie zie digitoegankelijk.nl.