Omgevingswet

Op deze pagina vindt u actuele informatie over de omgevingswet.

Voor het laatst bijgewerkt op: 2 februari 2021

Actueel

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is halverwege vorig jaar verschoven naar 1 januari 2022. Hiermee willen de koepels extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Dat heeft minister Ollongren van BZK aan de beide Kamers gemeld. 

De voorbereidingen op invoering en aansluiting gaan echter onverminderd door. Zie rijksoverheid.nl.

Toelichting
Het proces om te komen tot een overkoepelende Omgevingswet loopt al vanaf 2011. In 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet en in 2016 de Eerste Kamer waarna de wet op 26 april 2016 in het Staatsblad is verschenen. 

Tijdens het debat over de Invoeringswet in februari van dit jaar heeft de minister aangegeven dat ze rond 1 juli zou beslissen over de invoering van het stelsel. Per brief van 1 april 2020 heeft ze inmiddels laten weten dat invoering per 1 januari 2021 niet gehaald zal worden, het zal een stapsgewijze invoering worden. De voorbereidingen op invoering en aansluiting gaan echter onverminderd door. Meer hierover op rijksoverheid.nl.

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is al in 2015 gestart en biedt ondersteuning bij de implementatie van de Omgevingswet en werkt aan de bouw van het digitaal stelsel.

Het digitaal stelsel omgevingswet DSO is eind 2019 opgeleverd. In 2020 worden overheden geacht aan te sluiten op dit stelsel en ermee te oefenen. 


DSO Eén digitaal loket voor de fysieke leefomgeving
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Ontwikkeling van het DSO gebeurt stapsgewijs in nauwe samenwerking tussen alle actoren.

Doel is één digitaal loket te organiseren waar alle informatie te vinden is en iedereen dus snel kan zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. Het DSO zal alle nu bestaande loketten gaan vervangen. Het is een complex project en wordt stapsgewijs ontwikkeld en ingevoerd. 

Onderdeel van het DSO is een Landelijke voorziening (DSO-LV). Elke decentrale overheid sluit hierop aan en publiceert hun omgevingswetbesluiten via die landelijke voorziening. Elke overheidsorganisatie moet daarnaast ook een eigen voorziening organisatie.


Archiveren/Duurzame toegankelijkheid onder de omgevingswet
In het DSO wordt erkend dat mogelijk door digitale voorzieningen binnen het DSO-LV op basis van de Archiefwet 1995 informatie duurzaam toegankelijk bewaard zal moeten worden. Het gaat hierbij om informatie die tot stand komt binnen het DSO-LV (de landelijke voorziening), niet om informatie die tot stand komt bij de bevoegde gezagen. Samen met het Nationaal Archief voert de VNG een DUTO scan uit en onderzoekt men welke informatie binnen het DSO-LV onder de Archiefwet 1995 valt.  Er moeten nog afspraken gemaakt worden wat een bevoegd gezag dan zelf moet archiveren. Denk hierbij aan de besluiten en alle informatie die gebruikt is tot het besluit te komen.

Er is een concept gereed van een handreiking Duurzame Toegankelijkheid onder Omgevingswet die op dit moment door de verschillende overheden en archiefinstellingen wordt becommentarieerd.

De Adviescommissie Archieven van de VNG volgt dit proces actief. Op de website van de VNG is dit onderwerp te volgen.