Archiefwet 2021

Op deze pagina vindt u actuele informatie over de Archiefwet 2021.

Voor het laatst bijgewerkt op: 18 september 2020

Actueel

De ambtelijke voorbereiding om het wetsvoorstel in de Ministerraad te kunnen bespreken is gestart. Naar verwachting zal het wetsvoorstel in december 2020 naar de Raad van State worden gestuurd. Gedurende deze periode zijn de stukken niet openbaar. Waarschijnlijk zal het wetsvoorstel rond maart/april 2021 bij de Tweede Kamer ingediend worden.

Ondertussen zal er een start gemaakt worden met het opstellen van het Archiefbesluit en Archiefregeling. KVANBRAIN heeft aangeboden denk- en werkkracht in te willen zetten daarvoor. De Archiefwet, het Archiefbesluit en de Archiefregeling moeten uiteindelijk gelijktijdig in werking treden. Wanneer dat precies zal zijn hangt af van het moment dat het wetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer wordt behandeld

Toelichting 
Op 23 januari 2020 sloot de internetconsultatie voor het conceptwetsvoorstel Archiefwet 2021 Het bestuur van KVAN/BRAIN heeft namens de verenigingen op hoofdlijnen gereageerd op de concepttekst van de Archiefwet 2021. 

KVANBRAIN heeft in het voortraject al input gegeven t.b.v. de inrichting van het wetsvoorstel. Hier nog een keer die eerdere notitie ‘Overwegingen van de besturen’ die in april 2019 aan OCW is overhandigd tijdens een overleg. Dit stuk was de neerslag van ledenraadplegingen.

De koepels hebben apart gereageerd op het conceptwetsvoorstel. 

De uitvoeringstoetsen zijn inmiddels afgerond. Bekijk de uitvoeringstoets van de VNG.

OCW past het wetsvoorstel aan op basis van de reacties uit de internetconsultatie, de resultaten van uitvoeringstoetsen voor het Rijk (door de Audit Dienst Rijk), de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen, deadviezen van de Autoriteit Persoonsgegevens en het Adviescollege Toetsing Regeldruk en de adviezen van het Nationaal Archief en de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

Het conceptwetsvoorstel wordt nu aangepast door OCW en gaat in de loop van mei naar de Raad van State voor advies. Er zijn vanaf nu geen brede consultatiemogelijkheden meer. Wel voert OCW periodiek bestuurlijk overleg met de koepels en KVANBRAIN waarin ook zaken rond het wetgevingstraject aan bod komen. 

Na verwerking van het advies van de Raad van State zal het conceptwetsvoorstel nog in 2020 naar de Tweede Kamer worden gezonden. Lees op rijksoverheid.nl meer over de modernisering van de Archiefwet.

Hierbij een index op de stukken die op KIA staan m.b.t. de nieuwe Archiefwet. En ook op KIA een overzicht van archiefregelingen.