Nieuws

Op 26 januari 2021 nam de Tweede Kamer de Wet open overheid (Woo) aan, de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dat brengt nieuwe verplichtingen met zich mee.
De aanpassingen op de Auteurswet die op 7 juni 2021 van kracht worden, bevatten twee nieuwe uitzonderingen rondom tekst- en datamining. Deze beperkingen zorgen ervoor dat je geen inbreuk maakt op het auteursrecht en aanverwante rechten wanneer je kopieën maakt van tekst en gegevens die je gebruikt…
Op 15 maart zette demissionair minister Van Engelshoven haar handtekening onder de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed 2021-2024, waarna ze het stuk virtueel overhandigde aan het bestuur van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Deze geactualiseerde versie sluit beter aan bij onze digitale wereld én is…
In deze nieuwsbrief uiteraard aandacht voor de Archiefdagen met nog meer inspiratiesessies. Daarnaast onder andere 'Zo wordt mijn archiefinstelling AVG-proof' en 'Kwaliteitsmonitor 2.0. En vergeet de agenda niet.
Op dit moment ligt het concept-wetsvoorstel voor de ‘Archiefwet 2021’ bij de Raad van State voor advies. De wetswijziging maakt het noodzakelijk de onderliggende regelgeving ook aan te passen. Deze wijzigingen worden in 2021 voorbereid.
Rob Kramer, voormalig hoofdinspecteur bij de Erfgoedinspectie, stelde voor KIA een naslagwerk voor informatie- en archiefprofessionals samen: Trefwoorden voor de informatieprofessional, van actieve openbaarmaking tot zorg voor archiefbescheiden.
In januari 2020 werd met een studiedag de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven 2019 afgesloten. Nooit eerder hadden zoveel instellingen de vragenlijst onder hun (digitale) bezoekers uitgezet, bijna nooit eerder vulden zoveel respondenten de vragenlijst in. En bovendien trakteerden zij ons op…
Heb je als museum of als andere collectiebeherende erfgoedinstelling te maken (gehad) met mogelijke inkrimping van het personeelsbestand door de coronacrisis?
Is archief met bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens automatisch beperkt openbaar? Kan overgebracht archief openbaar zijn volgens de Archiefwet maar niet volgens de AVG? Is er principieel verschil tussen openbaarheid van overgebracht archief in fysieke vorm en online? Wat moet ik doen bij…