Uitkomsten overleg met OCW over herziening Archiefwet

25 februari 2019
Op 21 februari heeft Bert de Vries namens de besturen van KVAN/BRAIN gesproken met het projectteam Herziening Archiefwet. Het was een constructief overleg waarin nadere afspraken zijn gemaakt over de samenwerking met KVAN/BRAIN in het wetgevingsproces.

OCW heeft ervoor gekozen de projectgroep samen te stellen uit de partijen die bestuurlijk bij het wetgevingsproces betrokken zijn. OCW ziet KVAN/BRAIN als een belangrijke inhoudelijke partner. De inzichten en stellingnames van KVAN/BRAIN betrekt het ministerie de komende maanden dan ook graag in de gesprekken in de projectgroep en in het overleg met de minister. Met het oog daarop zijn goede procesafspraken gemaakt. Open en tijdige communicatie van beide kanten is daarin essentieel.

OCW gaf aan dat voor de door KVAN/BRAIN bepleite Informatiewet op dit moment ambtelijk en bestuurlijk draagvlak ontbreekt. De digitalisering van de overheidsinformatiehuishouding roept wel urgente vragen op.  Daarom is er wel draagvlak om in de Archiefwet meer ontwikkelruimte te creëren om te kunnen anticiperen op en meebewegen met ontwikkelingen in de digitale overheid.

OCW gaf ook aan dat de planning dwingend is. Half juni ligt er hoe dan ook een wetsvoorstel. Als de tijd te krap is voor grote en/of veel wijzigingen, dan beperkt het voorstel zich tot dat wat wel kan. In de zomer zullen adviescolleges en stakeholders zoals KVAN/BRAIN om advies worden gevraagd.

KVAN/BRAIN is bereid om OCW in het plenaire programma van de Archiefdagen ruimte te geven om het wetsvoorstel uit de doeken te doen en daarover in gesprek te gaan met de leden.

Globale planning:

Juli-oktober 2019                       adviezen inwinnen

November 2019                         internetconsultatie

December 2019-februari 2020   Raad van State

Maart 2020                                 Ministerraad

April-oktober 2020                      Tweede Kamer

November 2020-april 2021         Eerste Kamer