KVAN/BRAIN vraagt Slob om duidelijkheid over herziening Archiefwet

3 oktober 2018
Hoewel minister Slob zegt voor de zomer van 2019 te willen komen met een voorstel voor herziening van de Archiefwet 1995, is tot dusver nauwelijks iets bekend over de reikwijdte en het proces van de wetsherziening en de bestelwijzigingen die de minister al dan niet voor ogen heeft. KVAN/BRAIN vragen de minister om duidelijkheid.

In een brief aan minister Slob benadrukken KVAN/BRAIN dat het voor de kwaliteit, de uitvoerbaarheid en het draagvlak van de wet van groot belang is dat het herzieningsproces transparant verloopt, realistisch gepland is en ruimte laat om het voorbereidingsproces in samenwerking met professie en branche te doorlopen. Ook in de Tweede Kamer leidde de onduidelijkheid over de wetsherziening al tot veel prangende vragen aan de minister. Deze zijn tot dusver niet beantwoord. KVAN/BRAIN bieden de steun van beide verenigingen aan bij de voorbereiding van de wetsherziening. 

Samenhang met erfgoedbeleid

KVAN/BRAIN vragen ook aandacht van minister Slob voor de samenhang tussen archief- en erfgoedbeleid. In reactie op de recente beleidsbrief Erfgoed Telt van minister Van Engelshoven signaleerden KVAN/BRAIN eerder al dat er een meer integrale benadering van het erfgoed- en digitaliseringsbeleid nodig is en meer samenwerking tussen de diverse erfgoedsectoren, instellingen en vrijwilligers, met name op het digitale vlak. Een en ander vergt ook binnen het ministerie van OCW nauwe samenwerking tussen zowel de beleidsstaf als de beide ministers.