Artikel 45 UAVG wordt gewijzigd op initiatief van KVAN/BRAIN

10 april 2020
Goed AVG-nieuws voor alle archiefinstellingen die niet onder de Archiefwet vallen! De ministers van Justitie en Veiligheid en OCW hebben positief gereageerd op de brief van KVAN/BRAIN om hen dezelfde uitzonderingen te verlenen als de archiefbewaarplaatsen. Dit gebeurt door een gewijzigd artikel 45 in de Uitvoeringswet AVG op te nemen.

In het huidige artikel 45 worden uitzonderingen gemaakt op enkele AVG-rechten van burgers, zoals het recht op inzage, rectificatie, beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Helaas alleen voor archieven die in archiefbewaarplaatsen worden beheerd. Dat betekent dat die uitzonderingen niet gelden voor instellingen zoals het NIOD, Atria, Beeld en Geluid, het CBG, het Katholiek Documentatiecentrum en vele andere niet-archiefbewaarplaatsen. Deze instellingen moeten nu dus verzoeken honoreren van burgers die hun gegevens gewijzigd willen zien, of die willen weten welke gegevens de instelling over hen heeft en daarvan kopieën willen hebben, of zelfs deze gegevens aan een andere instelling willen overdragen. Dit betekent niet alleen een enorme werkbelasting voor deze instellingen, maar kan ook verlies van historisch waardevolle gegevens tot gevolg hebben. Dat kan nooit de bedoeling van de AVG zijn, die ruimte biedt voor een bredere interpretatie. Gelukkig zijn de beide ministers ingegaan op het verzoek van KVAN/BRAIN om die ruimte ook te nemen. In de nieuwe conceptversie van de wettekst Uitvoeringswet AVG, die dit voorjaar de internetconsultatie ingaat, zijn de uitzonderingen voor archiefbewaarplaatsen in het nieuwe artikel 45 uitgebreid tot ‘archiefcollecties van publiek toegankelijke instellingen die archieven van blijvende waarde voor het algemeen belang beheren en geen winstoogmerk hebben’. We zullen hierover opnieuw berichten zodra de nieuwe wetstekst online staat.

Lees hier de brief van KVAN/BRAIN aan de minister van Rechtsbescherming.