Aanpassingen Auteurswet in werking getreden

17 juni 2021
Op maandag 7 juni zijn er een aantal belangrijk aanpassingen op de Auteurswet in werking getreden. Het gaat hierbij om nieuwe uitzonderingen voor tekst- en datamining, een nieuwe preserveringsuitzondering, en nieuwe mogelijkheden om werken online te presenteren die niet langer in de handel (Out-Of-Commerce).

Over de nieuwe preserveringsuitzondering heeft KVAN een handreiking op KIA gepubliceerd. Deze nieuwe uitzondering vervangt in zijn geheel de bestaande uitzondering voor het maken van een preserveringskopie. Het is goed om te zien dat de wetgever een artikel in zijn geheel herschrijft en zo een eenduidige en heldere uitzondering gemaakt heeft. Voor Nederland is deze uitzondering een subtiele aanpassing, maar hiermee komt de verdere harmonisatie van het Europese auteursrechtenframework weer een stapje dichter bij.

Handreikingen
Ook voor de nieuwe regels rondom tekst- en datamining heeft KVAN een handreiking op KIA gepubliceerd. Dit is een complexer geheel die voor onderzoeksinstellingen wel wat aandacht vergt. Wanneer archiefvormers tekst- en datamining willen beperken voor de gebruikers van de erfgoedinstelling zijn hier handelingen nodig. Meer informatie hierover vind je in de handreiking.

De nieuwe Out-Of-Commerce artikelen geven erfgoedinstellingen de mogelijkheid om werken online te zetten die niet langer in de handel zijn, zonder dat daarvoor expliciet toestemming nodig is van de rechthebbende. Afhankelijk van het werk kan dit via een uitzondering of een licentie bij een CBO. Een handreiking voor Out of Commerce-werken volgt binnenkort op KIA.

Oproep
Dat neemt niet weg dat deze wel al gebruik kan worden. Prof. mr. Dirk Visser heeft een oproep gedaan aan de Nederlandse erfgoedsector om meteen aan de slag te gaan met audiovisueel materiaal dat niet langer in de handel is. Hij argumenteert dat dit type materiaal in de Nederlandse situatie het meest waarschijnlijk online gezet kan worden met behulp van de uitzondering.

KVAN is nog actief in gesprek met het ministerie van OCW en collectieve beheersorganisaties over de details rondom deze nieuw mogelijkheid. Wanneer er meer duidelijkheid over deze details zijn zullen wij deze delen.

Vragen hierover? Neem contact op met onze coördinator auteursrecht Maarten Zeinstra via info@ip-squared.com.