Beleid

KVAN werken samen op basis van een strategische agenda. Deze wordt nader uitgewerkt in jaarlijkse werkprogramma's.

In de strategische agenda van KVAN staan vier programmalijnen centraal: Deskundigheidsbevordering & kennisontwikkeling; Standpuntbepaling & belangenbehartiging; Productontwikkeling & innovatie en Netwerkvorming.

Werkprogramma 2018 

Het werkprogramma 2018 focust vooral op de lijnen Deskundigheidsbevordering & kennisontwikkeling en Standpuntbepaling & belangenbehartiging. Het vorm en inhoud geven, samen met het Nationaal Archief, van de Kennisfunctie Informatie en Archief is een van de belangrijkste opgaven voor dit jaar. Vanwege de vele ontwikkelingen op het gebied van informatiebeleid en voor de archieffunctie relevante wetgeving vergt ook het lobbywerk veel aandacht. De nadruk ligt daarbij op de AVG, het auteursrecht, de Omgevingswet en het archiefrecht.

Samenwerkingsbeleid

KVAN en BRAIN werken sinds 2015 intensief samen. Ook aan deze samenwerking lagen uiteraard beleidsmatige overwegingen ten grondslag. Deze liggen vast in het Visiestuk uit 2015 en het daarop volgende Implementatieplan.

Internationale kaders

KVAN/BRAIN committeren zich aan de Beroepscode voor archivarissen zoals in 1996 vastgesteld door de International Council on Archives (ICA) en aan de Universele verklaring over archieven zoals in 2009 vastgesteld door Unesco.