Publicaties

Leren van de besten: dat is de bedoeling van een benchmark. Daarom publiceert KVAN/BRAIN met ingang van 2017 een lijst met topscoorders op de vragen die in de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening aan archiefbezoekers zijn gesteld.
Gezinskaarten zijn een belangrijke bron voor genealogisch onderzoek. Veel archiefinstellingen stellen deze online beschikbaar. De kaarten kunnen bijzondere persoonsgegevens bevatten van nog levende personen. Naar aanleiding van een klacht hierover, adviseert KVAN/BRAIN instellingsleden de…
Het auteursrecht stelt archiefinstellingen voor grote en ingewikkelde opgaven. Archiefinstellingen zetten graag zoveel mogelijk gedigitaliseerd materiaal online. Bij auteursrechtelijk beschermd werk vergt dat toestemming van rechthebbenden. Die zijn lang niet allemaal bekend of makkelijk op te…
KVAN/BRAIN reageerde op de openbare internetconsultatie over het conceptvoorstel voor het Besluit houdende regels betreffende de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.
In dit rapport worden op zo helder, concreet en bondig mogelijke wijze uitgangspunten voorgesteld en aanbevelingen gedaan met betrekking tot de vraag: op welke basis en op welke wijze moeten de archieffuncties worden ingericht voor de uitvoering van de Omgevingswet?
KVAN/BRAIN is voor een verdere verkorting van de overbrengingstermijn voor overheidsarchieven. Vooral met het oog op de duurzame betrouwbaarheid en toegankelijkheid van digitale archieven achten wij een (veel) kortere overbrengingstermijn dan de huidige termijn van 20 jaar een noodzakelijke…
Het Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer, kortweg RODIN, is een handzaam toetsingsinstrument. Het kan gebruikt worden voor het bepalen van, sturen op en verantwoording afleggen over de kwaliteit van de beheeromgeving waarin digitale informatie bij organisaties ontstaat of wordt…
Op 6 december 2016 stelde het bestuur van KVAN/BRAIN de werkgroep Omgevingswet in. Deze werkgroep kreeg als opdracht mee het bestuur te adviseren over de acties die KVAN/BRAIN zou moeten inzetten om ervoor te zorgen dat de archieffunctie goed verankerd is in de omgevingsprocessen onder de…