Meerjarenplan verbetering informatiehuishouding rijksoverheid

22 februari 2019
Het kabinet constateert dat intensivering van het beleid gericht op verbetering van de informatiehuishouding noodzakelijk is. Daarbij is een paradigmashift aan de orde. De hoeveelheid informatie in het digitale tijdperk is onvergelijkbaar veel groter dan in de tijd van papieren informatie. Dat leidt ertoe dat het niet meer mogelijk is alle informatie handmatig vooraf te ordenen. ICT-oplossingen maken het in toenemende mate mogelijk om grote hoeveelheden informatie tegen lage kosten op te slaan en ook ongeordende informatie toegankelijk te maken.

De afgelopen jaren zijn er, passend bij de paradigmashift, maatregelen genomen om de informatiehuishouding van het Rijk te verbeteren. Zo zijn er voorzieningen ontwikkeld om documenten in document managementsystemen beter vindbaar te maken.

Een tweede aanleiding voor intensivering en aanpassing van het huidige beleid is de motie Segers, die vraagt om aanpassing van de Archiefwet aan de digitale ontwikkelingen en eisen van transparantie door onder meer de huidige overbrengingstermijnen van overheidsinformatie sterk terug te brengen. Ook de uitvoering van deze motie stelt eisen aan de informatiehuishouding van het Rijk; overdracht van permanent te bewaren informatie naar het Nationaal Archief kan immers alleen (ook nu al) wanneer deze tijdig is geselecteerd en in goede, geordende en toegankelijke staat is gebracht.

En ten slotte stelt het wetsvoorstel Open Overheid nieuwe eisen aan de informatiehuishouding: meer dan in het verleden zal informatie actief openbaar gemaakt moeten kunnen worden. Ook dat heeft consequenties voor de informatiehuishouding.

Het Meerjarenplan verbetering informatiehuishouding heeft betrekking op het Rijk, inclusief de zbo’s. Het plan zal jaarlijks worden geactualiseerd.