Leden gezocht voor VNG Adviescommissie Archieven

13 september 2018
KVAN/BRAIN heeft 3 vertegenwoordigers in de VNG Adviescommissie Archieven. Vanwege vertrek van enkele commissieleden zoeken we nieuwe kandidaten voor dit belangrijke werk.

De VNG Adviescommissie Archieven heeft tot taak

1. een ontwerpselectielijst van archiefbescheiden van gemeenten en intergemeentelijke organen op te stellen en te beheren. Dit ter uitvoering van de wettelijke taak (artikel 5 Archiefwet 1995) die de VNG in mandaat van de leden uitvoert; en

2. de VNG vaktechnisch en beleidsmatig te adviseren omtrent het archiefbeleid. (NB de bestuurlijke advisering is voortaan belegd bij de commissie Informatiesamenleving. De voorzitter van de Adviescommissie archieven is lid van de commissie Informatiesamenleving.)

KVAN/BRAIN heeft 3 vertegenwoordigers in deze commissie: 2 inspecteurs en 1 gemeentearchivaris. Vanwege vertrek van enkele commissieleden zoeken we nieuwe kandidaten voor dit belangrijke werk.

 

Als commissielid:

· Adviseer je de VNG namens KVAN/BRAIN vakinhoudelijk en beleidsmatig over thema’s op het gebied van informatiebeheer bij gemeentelijke en intergemeentelijke organen, waaronder met name de selectielijst.

· Neem je deel aan circa 3-4 vergaderingen per jaar.

· Lever je bijdragen aan concrete producten en projecten van de VNG of producten en projecten van derden (zoals het Nationaal Archief, of de koepels van decentrale overheden gezamenlijk) waarbij van de VNG zijde een inbreng vanuit het lokale domein wordt gevraagd.

· Heb je een visie op het belang en plaats van archivering binnen de gemeentelijke informatiehuishouding, en belangen van gemeenten in de informatieketens (bijvoorbeeld DSO, RIEC, ketens sociaal domein) waar zij in participeren.

 

Van kandidaten vragen we dat zij:

· Professioneel werkzaam zijn bij een gemeente of intergemeentelijk orgaan

· Beschikken over deskundigheid op het gebied van archiefbeleid en –beheer (waaronder op het gebied van digitale archivering, selectie, toezicht, erfgoedbeleid en/of auteursrechten); en/of recordsmanagement / Documentaire Informatievoorziening (DIV) en/of ICT/informatiemanagement.

· Beschikken over ervaring in en competenties tav mondelinge en schriftelijke advisering.

Interesse? Neem contact op met Puck Huitsing van KVAN/BRAIN via puck.huitsing@me.com