Gezocht: leden voor klankbordgroepen Archiefbesluit

17 juni 2021
In voorbereiding op de Archiefwet 2021 werkt het ministerie van OCW aan de bijbehorende wijzingen van het Archiefbesluit en de Archiefregeling. Deze wijzigingen worden voorbereid in expertgroepen, waarin verschillende belanghebbenden vertegenwoordigd zijn. De voorstellen die uit deze expertgroepen voortkomen worden voorgelegd aan een stuurgroep met vertegenwoordiging van CIO Rijk, VNG, IPO UvW, NA en IOE. Zij hebben een adviserende rol bij de verdere uitwerking van de voorstellen.

Het ministerie van OCW stelt prijs op een aanvullende vorm van feedback en inspraak. Per thema worden er komend half jaar klankbordgroepen georganiseerd, waarbij de deelnemers feedback kunnen geven op de voorstellen die al in een redelijk gevorderd stadium zijn. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij onder andere reflecteren op uitvoerbaarheid en eventuele onwenselijke (neven)effecten.
 
Bijeenkomsten
Op 29 juni en 6 juli organiseert het ministerie van OCW bijeenkomsten voor een eerste klankbordgroep. De bijeenkomsten zijn identiek en behandelen de eisen m.b.t. het ontwerp en de inhoud van selectiebesluiten (voorheen: selectielijsten) en waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens (AVG) bij het verlenen van toegang tot beperkt openbaar archief door archiefdiensten.

De bijeenkomsten zijn digitaal en zullen plaatsvinden via WebEx. De bijeenkomst op 29 juni is van 9.30 – 11.00u, die van 6 juli van 14.30 – 16.00 uur. Aanmelden kan via archiefwet@minocw.nl. Deelnemers worden ingedeeld bij een van beide bijeenkomsten. Het is mogelijk om een voorkeur op te geven in de e-mail.

Voorbereiding
Deelnemers wordt gevraagd de sessie inhoudelijk voor te bereiden. De stukken worden een week vooraf toegestuurd, waarop zowel schriftelijk als interactief tijdens de sessie gereageerd kan worden.

De sessie wordt inhoudelijk vorm gegeven door Marit Vochteloo, coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie van OCW en Jeroen Padmos, adviseur strategische openbaarheid bij het Nationaal Archief.

Elke sessie heeft een maximum aantal deelnemers van 20. Bij teveel aanmeldingen zal er eventueel aan organisaties met meerdere deelnemers gevraagd worden om ruimte te maken voor andere deelnemers.

Aanmelden