Geen archieffunctie in Digitaal Stelsel Omgevingswet

13 maart 2019
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet krijgt definitief geen archieffunctie. Dat blijkt uit de Invoeringswet Omgevingswet die op 8 maart is aangenomen door de Tweede Kamer.

De Invoeringswet bevat onder andere de juridische basis voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Burgers en bedrijven kunnen straks via één digitaal loket vergunningen aanvragen, meldingen doen en zien welke regels op een locatie van toepassing zijn. Hoewel er van verschillende kanten voor gepleit is het DSO een archieffunctie te geven, maakt het wetsvoorstel duidelijk dat dit niet gaat gebeuren. Over de verhouding tot de Archiefwet zegt de Memorie van Toelichting het volgende:

"Zorgdragers in de zin van de Archiefwet moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen voor de archiefvorming en -beheer van (digitale) informatie. De regeling van het DSO brengt hier geen wijziging in. Voorzien wordt wel dat interbestuurlijke afspraken moeten worden gemaakt met het oog op het duurzaam toegankelijk houden van de informatie die ontsloten wordt via de landelijke voorziening. Zo zal onder meer duidelijk moeten zijn welke informatie door wie beschikbaar wordt gehouden, voor zover dit niet al volgt uit definiëring van informatie die een bepaalde partij beschikbaar moet stellen, en moeten bewaartermijnen op elkaar worden afgestemd. Op grond van de Archiefwet moeten zorgdragers selectie- lijsten opstellen en toepassen, waarin bewaartermijnen voor de archiefbescheiden zijn opgenomen. Deze vormen het kader voor het beheer van de informatie. In de uitvoering moeten nadere afspraken gemaakt te worden over het duurzame beheer van de informatie. Aan de hand van het door het Nationaal Archief ontwikkelde instrument DUTO-scan (Duurzame Toegankelijkheid van Overheidsinformatie) kunnen overheidsorganen bepalen welke maatregelen ze moeten nemen om de digitale informatie die ze ontvangen en creëren duurzaam toegankelijk te maken."

Lees hier de Memorie van Toelichting

Meer info over de Invoeringswet Omgevingswet