Cursus determineren historische fotografische procedés

17 december 2018
De Universiteitsbibliotheek Leiden biedt conservatoren, archivarissen en andere belangstellenden op het gebied van de fotografie de mogelijkheid om de specialis­tische cursus Determineren van histori­sche fotografische procedés te volgen.

Vooral onder archivarissen en conservatoren die fotografieverzamelingen beheren, bestaat grote behoefte aan kennisverwerving op het gebied van histo­rische procedés, onder meer met het oog op preventieve conser­vering en restauratieproblematiek. Vanuit die ervaring is een structurele basis voor deskundigheidsbevorde­ring gelegd in de vorm van een cursus van langere duur, waarin het determineren van historische en hedendaagse fotografische procedés - aan de hand van concrete voorbeelden – diepgaand kan worden bestu­deerd. Specifieke deskundigheid of 'connaisseurschap' is een sleutelwoord bij de invulling van beheer- en bestuursfuncties in fotografie verzamelende instel­lingen. Zowel ten behoeve van oud-studenten als van collega's in musea en archieven biedt de UBL daarom deze vakcursus aan.

De cursus, waarin theorie en praktijk evenre­dig aan bod komen, is een coproductie van de Universiteitsbibliotheek Leiden (dr. M.E.N. van den Heuvel, conservator fotografie) en het Nederlands Fotomuseum. Restaurator dhr. Herman Maes zal de colleges verzorgen.

Op dinsdag 5 februari 2019 uur zal de cursus voor de vijfentwintigste maal van start gaan in de collegezaal ‘Heinsius’ op de tweede verdieping van de Universiteitsbibliotheek Leiden, gevestigd aan de Witte Singel 27. De cursus behelst acht bijeenkomsten van elk ruim 6 uur in de periode tussen 5 februari en 2 april. Aan het einde van de cursus ontvangen de deelnemers een certi­ficaat van deelname.

Meer info en aanmelden via de website van de UBL.