KVAN volgt relevante wetgevings- en beleidstrajecten op de voet en geeft gevraagd en ongevraagd advies over die aspecten die voor de archiefbranche, -professie en/of functie relevant zijn.

 

Blijft de leerstoel Archiefwetenschap wel in stand? De EU heeft een privacyverordening in de maak; is daarbij wel nagedacht over het bewaren en beschikbaarstellen van persoonsgegevens door archiefinstellingen? Mijn instelling ligt onder vuur in een auteursrechtelijke kwestie, wat nu? Zomaar een greep uit de signalen die KVAN de afgelopen jaren bereikten en die aanleiding waren om in actie te komen. 

Wat doet KVAN?

KVAN staat altijd op de uitkijk. Leden, bestuur en bureau: iedereen is alert op ontwikkelingen die ons vak en ons functioneren kunnen raken en beïnvloeden. Als er sprake is van een duidelijk gezamenlijk belang en van een mogelijk zinvolle rol voor KVAN, probeert het bestuur ontwikkelingen te beïnvloeden door kennis, standpunten en signalen te delen met partijen die (mede) aan het roer staan. Het bestuur spreekt regelmatig met beslissers en beleidsmakers in en om het archiefveld, zoals het ministerie van OCW, de Algemene Rijksarchivaris en de VNG.  

Actueel
Nieuws
Volgens de AVG artikel 57 moet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) advies geven aan regering, parlement en andere organen over ‘wetgevingsinitiatieven en bestuursmaatregelen in verband met de bescherming van persoonsgegevens’. De AP heeft dat ook gedaan inzake de wijziging Archiefwet.
Nieuws
Recent heeft KVAN/BRAIN succesvol gelobbyd voor wijziging van artikel 45 van de UAVG. De ministers van Justitie en Veiligheid en OCW reageerden daar positief op.
Nieuws
Het bestuur van KVAN/BRAIN staat in contact met het ministerie van OCW over de gevolgen van de coronacrisis voor de archiefsector. Er is overleg geweest over de getroffen maatregelen en de gevolgen daarvan.
Nieuws
Op 18 februari heeft de Tweede Kamer de Wet digitale overheid (Wdo) aangenomen.
Nieuws
Het Netwerk Digitaal Erfgoed is in het kader van het NDE-intensiveringsprogramma een project gestart waarin onderzoek gedaan wordt naar ‘bedreigd digitaal erfgoed op fysieke dragers’. Om de omvang van de problematiek in kaart te brengen wordt er een vragenlijst uitgezet onder erfgoedinstellingen.
Nieuws
KVAN/BRAIN speelt zoals bekend een aanjagende rol in het bevorderen van de deskundigheid van archiefprofessionals. Dit onderwerp staat opnieuw hoog op de agenda, door de voorgenomen wijziging van de Archiefwet en het loslaten van de diploma-eis voor de archivaris. Deze veranderingen brengen vragen…